Hjem > Udstilling > Indhold

Sådan styres laboratorieprøver

Jun 02, 2018

Laboratorieprøvehåndtering er blevet medtaget i vurderingen af CMA målecertificering. Forvaltningen af laboratorieprøver omfatter hovedsageligt trinnene til prøveoptagelse, prøveoverførsel, prøveopbevaring, prøvebehandling og prøveidentifikation. Prøveprøvenes gyldighed og fuldstændighed har direkte indflydelse på nøjagtigheden af prøveprøvningsresultaterne.

For at opfylde inspektionskravene og for at lette gennemgangen af inspektionsresultaterne udføres følgende diskussion om forskellige aspekter af forvaltningen af stikprøven i forbindelse med målcertificeringsarbejdet. Fra de følgende ni aspekter analyserer vi laboratorieprøvehåndtering:

1 prøveindsamling

Prøven skal være repræsentativ. Resultaterne af prøverne bruges til at illustrere den overordnede situation og gøre konklusioner om den overordnede situation. Prøveudtagning følger følgende principper:

a) Repræsentant:

Ved prøveudtagning skal der lægges særlig vægt på at overvinde og eliminere indflydelsen fra forskellige faktorer for at maksimere stikprøvenes nærhed til den samlede situation og sikre, at prøven er fuldt repræsentativ for den samlede situation.

b) Tilgængelighed:

I nogle tilfælde kan prøven ikke være repræsentativ, men bestemt af dens tilgængelighed.

c) Notarisering:

Prøveudtagning skal være upartisk og udføres af kvalificeret personale (personer, der har gennemgået prøveudtagning og er kvalificeret). Skriv om nødvendigt forseglingen sammen med den person, der er inspiceret på stedet, og gør et godt stykke arbejde med prøveudtagning på stedet. Udfyld stikprøveopsamlingsregistreringsformularen og underskriv bekræftelsen.


2 prøve modtagelse

a) Udfyld fuldmagten

Uanset om prøverne indsamles eller indleveres, skal overdragelsesparten først udfylde "Sample Inspection Proxy Formularen, den generelle fuldmagt er i to eksemplarer, den ene bevares af testorganisationen, og den ene er overdraget til overdrageren som kvitteringsrapport certifikatet.

b) Gennemgang af fuldmagt

Det modtagende personale skal kontrollere, om stikprøveinspektionen er afsluttet, uanset om der er et tomt emne, om formaliteterne er færdige, om oplysningerne er komplette, og om standardnoteringen er korrekt og passende.

c) Kontroller prøve

Prøver skal være i overensstemmelse med "Sample Inspection Proxy". Prøvepakken skal være i god stand. Hvis den ikke er veldokumenteret, skal den registreres. Antallet af indleverede prøver skal opfylde kravene til inspektion, geninspektion og voldgift. Eksempelvis skal prøven til inspektion kun være en tekstbeskrivelse for inspektionsprøven.

d) formel accept

Prøvemodtagere underskrev "Prøvekontrolproxy" og lovede at udstede en rapportdato.


3 prøve nummer

For at sikre sporbarhed af inspektionsprøver er der i princippet givet en prøve et unikt nummer (CNAS krav er at undgå forvirring, ikke til et unikt tal, selvfølgelig skal det unikke nummer også opfylde kravene). Flere prøver til samme begivenhed kan betragtes som en prøve givet et tal. Prøvenummeret kan bestå af året, prøvekategorikode og prøve serienummer (eller andet egnet laboratorie nummer). For at sikre prøvenummerets unikhed er prøveudtagningsafdelingen generelt ansvarlig for det ensartede forberedelse, eller det LIMS-udstyrede laboratorium kan genereres af systemet.

4 prøveidentifikation

Identifikationen af prøver indeholder det unikke nummer (prøveacceptnummer) og prøveens forskellige teststatus (uprøvet, inspiceret, kontrolleret, beholdt). Inspektionen af prøven skal have "detekteret", "kvalificeret" og "mislykket" logo. Den samme prøve for flere pakker skal opdeles med en bar og et tal efter prøveacceptnummeret for at sikre, at hver pakke er unik. Prøveadministratoren er ansvarlig for at fastgøre identifikationsmærkerne for prøverne til prøverne en efter en.

5 prøveoverførsel

Efter accept af prøven sender entreprenøren en "Sample Inspection Transfer Order" til afprøvningsafdelingen (personale) i overensstemmelse med kundens anmodning om stikprøveinspektion, og informerer prøveeksemplaradministratoren om at tage prøven, der skal testes. På overleveringstidspunktet kontrolleres prøveens tilstand og godkendelsen underskrives på "prøveovervågningsoverførselsformularen." Når prøven er overført til testrummet, skal den være ensartet registreret af prøveansvarlig for testrum. De uprøvede, inspicerede og undersøgte prøver skal opbevares separat. Inspektøren skal indsamle prøven. Ved testning må prøveidentifikationsnummeret ikke ændres. Prøven bør beskyttes under overførsel og testning. Undgå ikke-påviselig skade eller tab.

6 underleverandørprøvehåndtering

Prøver, der leveres til underleverandører, skal leveres eksternt, og prøvernes integritet skal kontrolleres før levering. Prøver leveret til underleverede laboratorier skal modtage bevis fra den anden part. Underleverandørafdelingen skal gøre et godt stykke arbejde med at registrere underleverede prøver. Underentreprenøren skal have foranstaltninger til beskyttelse af stikprøvenes integritet og skal markere og holde prøven ordentligt.


7 Prøveopbevaring, opbevaring

Prøverne skal opbevares og opbevares med specielle prøver og egnede faciliteter. Prøverummet har ansvaret for prøveadministratoren og begrænser adgangen. Prøveopbevaringsmiljøet skal være sikkert, ikke-ætsende, rent og tørt og godt ventileret med temperatur- og fugtighedsovervågning. For prøver, der skal opbevares under særlige miljøforhold, bør miljøforholdene kontrolleres nøje, og miljømæssige forhold skal registreres regelmæssigt. Prøverne skal udføres i overensstemmelse med de foreskrevne mængder og sorter til brug ved undersøgelse og voldgift. Ætsende, brandfarlige, eksplosive og giftige farlige prøver skal opbevares isoleret og mærkes tydeligt. Prøvelederen skal omhyggeligt kontrollere og registrere prøverne for opbevaring, og prøver af forskellig art bør klassificeres og gemmes.

8 prøvebehandling

Når rapporten er udgivet, skal tidspunktet for at forlade prøven for at forlade prøven ikke være mindre end tidspunktet for indberetning af klagen og tilbagekomstiden. Hvis der er behov for at overskride standardprøven og speciel prøve, kan tiden for at forlade prøven forlænges. Prøveforarbejdningen skal behandles på følgende måder:

(1) Den af kunden anmodede prøve returneres af kunden efter tilbageholdelsesperioden. Når kunden returnerer prøven, skal prøve lederen indsende "Sample Inspection Proxy Book" til prøverummet, og prøveadministratoren skal returnere prøven. Når kunden skal hente prøven på forhånd (inden for prøveopbevaringstidspunktet), skal han / hun underskrive stikprøveinspektionsbrevet "uden indsigelse mod denne testrapport", før prøveadministratoren kan returnere prøven.

(2) Klientens overdragne behandlingsprøve for den resterende prøveperiode behandles i overensstemmelse med de krav, der er udfyldt af kunden. De prøver, der skal overvåges, skal overvåges af prøvehåndteringen i overensstemmelse med de foreskrevne metoder for at forhindre miljøforurening og farer.

9 prøve fortrolighed

Klientens prøver, data, data og relaterede oplysninger er strengt fortrolige.